Dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat. Kiedy przysługują?

Kiedy przysługują dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem? Co gwarantuje Kodeks Pracy

Obowiązujący w Polsce kodeks pracy reguluje warunki uzyskania urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem. Zgodnie z nim zatem wszyscy pracownicy wychowujący dziecko do lat 14 mają prawo do dwóch dodatkowych dni urlopu. Są one pełnopłatne i nie są zależne od indywidualnego urlopu przysługującego pracownikowi. Jedynym obowiązkiem, jaki musi dopełnić rodzic lub opiekun prawny dziecka, jest złożenie u pracodawcy oświadczenia o zamiarze skorzystania z urlopu i o niewykorzystaniu go przez drugiego rodzica/opiekuna. Nie ma jednak konieczności podawania jego uzasadnienia, a pracodawca nie może odmówić dni wolnych na opiekę nad dzieckiem.

Komu przysługuje dodatkowe dwa dni urlopu na opiekę nad dzieckiem? 

Urlop na opiekę nad dzieckiem przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka do lat 14 w wymiarze dwóch dni, które wykorzystać można łącznie, oddzielnie lub w wymiarze godzinowym. Liczba przysługujących dni urlopu jest taka sama, niezależnie od ilości posiadanych dzieci. Zawsze są to dwa dni w ciągu danego roku kalendarzowego, nieprzechodzące na rok kolejny, w przypadku niewykorzystania. Zasada ta dotyczy obojga rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. W przypadku korzystania z urlopu nad dzieckiem nie jest brane pod uwagę, czy istnieje możliwość sprawowania opieki nad dzieckiem przez drugiego rodzica, nawet jeśli nie jest on obecnie zatrudniony. Jeśli urlop na opiekę nad dzieckiem przysługuje obydwojgu rodzicom, mogą oni podzielić się nim lub zadecydować, że wykorzysta go tylko jedno z nich. Dwa dni to wymiar urlopu dla obojga rodziców zarówno w sytuacji, gdy pracują oboje, jak i wtedy, kiedy zatrudniona jest tylko jedna z osób prawnie opiekujących się dzieckiem. Za oba dni wolne przysługuje pracownikowi pełne wynagrodzenie. Osobne przepisy regulują prawo do opieki rodzica lub opiekuna prawnego nad chorym dzieckiem. Opieka ta nie jest formą urlopu, a rodzicowi należy wówczas się zasiłek opiekuńczy, wypłacany po dostarczeniu pracodawcy zwolnienia lekarskiego na chore dziecko, a więc zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA.

Dwa dni urlopu na opiekę nad dzieckiem w każdym zakładzie pracy, w którym zatrudniony jest rodzic lub opiekun prawny dziecka

Jeśli rodzic lub inny opiekun prawny dziecka pracuje w kilku zakładach pracy, w każdym z nich przysługuje mu równoległy urlop na opiekę nad dzieckiem. Od 2016 roku w Polsce obowiązuje przelicznik godzinowy urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem i proporcjonalnie dla zatrudnienia na pełny etat jest to 16 godzin, na 3/4 etatu – 12 godzin, 1/3 etatu – 8 godzin, a na 1/4 etatu – 4 godziny.