Prawa i obowiązki pracodawcy zatrudniającego na podstawie umowy o pracę, dzieło i zlecenie.

Rodzaje umów pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem.

W państwie polskim mamy do czynienia z kilkoma rodzajami umów regulujących stosunki pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem. Najbardziej powszechną oraz stabilną z punktu widzenia nie tylko pracownika, ale i pracodawcy jest umowa o pracę — nazywana także stosunkiem pracy. Obie strony podpisane na tym dokumencie zobowiązują się do stosowania zasad zawartych w kodeksie pracy. Reguluje on wszystkie prawa, obowiązki i powinności obydwóch stron umowy.

Istnieją także inne, popularnie nazywane elastycznymi  formy zatrudnienia, regulowane na podstawie przepisów zawartych w kodeksie cywilnym. Najpopularniejszymi z nich są umowa zlecenie oraz umowa o dzieło.
W przypadku każdej z tych umów inne są prawa oraz obowiązki pracodawców wobec pracownika. Poniżej zostały one dokładniej omówione w przypadku każdej z tych umów.

Prawa i obowiązki pracodawcy przy umowie o pracę:

 • zapewnienie pracownikowi szeregu świadczeń oraz gwarancji — przede wszystkim stałego wynagrodzenia, które nie może być niższe od ogólnie przyjętej dolnej stawki w całym kraju;
 • prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego;
 • prawo do płatnego zwolnienia chorobowego, jeżeli pracownik przedstawi w tym kierunku odpowiednią dokumentację lekarską oraz medyczną;
 • zachowanie odpowiedniego okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 • prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego;
 • obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Prawa i obowiązki pracodawcy przy umowie zlecenie:

 • zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy;
 • zagwarantowanie pracownikowi minimalnej stawki godzinowej, która wynosi obecnie 13,80 zł brutto;
 • ewidencjonowanie czasu pracy;
 • obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS — pracodawca nie jest zobowiązany do odprowadzania składek jedynie w przypadku zatrudnianych studentów w wieku poniżej 26 roku życia;
 • obowiązek naliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Prawa i obowiązki pracodawcy przy umowie o dzieło:

 • dokładny i staranny opis zamawianego dzieła oraz rezultatu pracy;
 • wskazanie adekwatnej do zamawianego dzieła kwoty;
 • wypłacenie wynagrodzenia za wykonaną pracę, nazywaną “dziełem” kiedy to zostanie osiągnięty zamierzony rezultat pracy oraz w wyznaczonym terminie;
 • wystawienie tak zwanego “rachunku” za wypłacone pracownikowi wynagrodzenie;
 • odprowadzenie składki na podatek dochodowy;
 • obowiązek wypłaty wynagrodzenia w przypadku wcześniejszego odstąpienia od umowy przez zamawiającego;
 • pozostawienie wykonawcy dzieła pełnej swobody wykonywania pracy — bez narzucania miejsca oraz czasu pracy;