Stosunek pracy. Jak legalnie rozwiązać umowę o pracę?

Jak rozwiązać umowę o pracę?

Stosunek pracy będący zależnością pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, odbywający się na podstawie postanowień zawartych w umowie o pracę, na podstawie przepisów prawa pracy nie jest umową, która trawa w nieskończoność. Umowa o pracę na czas nieokreślony jest w pewnym sensie zawarta na czas, którego nie określa się konkretną datą. Pracownik zatrudniony w jej oparciu posiada szereg zabezpieczeń prawnych przed nieplanowanym rozwiązaniem stosunku pracy. Taka umowa jednak jest możliwa do rozwiązania w kilku sposobach, korzystnych dla pracownika oraz być może dla pracodawcy.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Taka forma rozwiązania umowy o pracę jest polubownym załatwieniem kwestii rozwiązania stosunku pracy. Z woli pracownika lub pracodawcy można wystąpić do drugiej strony umowy o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem. Oznacza to, że drugiej stronie umowy przedstawia się oświadczenie, z którego wynika chęć rozwiązania stosunku pracy, najczęściej motywowana ważnymi pobudkami oraz oczekuje się potwierdzenia podpisem przyjęcia jego warunków. Oświadczenie może wskazywać datę zakończenia stosunku pracy, może być to nawet kolejny dzień roboczy.

Rozwiązanie stosunku pracy w drodze wypowiedzenia

Jeżeli nie jest możliwe rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, umowę można rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Czas wypowiedzenia zależny jest od rodzaju umowy o pracę oraz stażu pracy w danym przedsiębiorstwie. Przykładowo pracownik zatrudniony krócej niż przez okres sześciu miesięcy, będzie uprawniony do dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Osoba zatrudniona co najmniej sześć miesięcy może liczyć na miesięczny okres wypowiedzenia. Pracownikowi pracującemu w firmie od co najmniej trzech lat przysługuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Z punktu widzenia pracownika zatrudnionego w ramach umowy o pracę, istnieje możliwość rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. W jakich przypadkach? Po pierwsze wtedy, gdy pracodawca znacznie naruszy wobec pracownika przepisy, ujęte w kodeksie pracy. Sytuacja, która dopuszcza rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, to również stwierdzenie przez lekarza na podstawie oświadczenia, iż warunki pracy są szkodliwe dla pracownika, a pracodawca nie stosuje się do konieczności przeniesienia pracownika w miejsce pracy, niestwarzające takiegoż zagrożenia. Lekarz zobowiązany jest sprecyzować termin takiego przeniesienia, aby można było się odnieść do realizacji obowiązku pracodawcy. Pracodawca również ma możliwość rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Sytuacja może mieć miejsce w przypadku rażącego naruszenia dobra przedsiębiorstwa poprzez celowe działanie na jego niekorzyść.