Wypadek przy pracy. Jakie zdarzenia kwalifikują się na wypadek przy pracy?

Podstawą prawną regulującą definicję wypadku przy pracy jest Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773 z późniejszymi zmianami).

Wypadkiem przy pracy definiuje się zdarzenie, które wystąpiło nagle i spowodowane zostało przyczyną zewnętrzną związaną z wykonywaną pracą, a skutkiem jego była śmierć lub uraz osoby poszkodowanej.

Aby można było mówić o wypadku przy pracy, musi zostać spełniony przynajmniej jeden z warunków. Zdarzenie nastąpiło:

  • podczas  wykonywania czynności pracowniczych albo poleceń od przełożonych;
  • podczas wykonywania prac na rzecz pracodawcy bez polecenia;
  • w czasie pracy w drodze między siedzibą pracodawcy a stanowiskiem pracy;
  • podczas podróży służbowej, jeżeli spełniałeś swoje zadania służbowe.

Ponadto do celów ustalania praw do świadczeń za wypadek przy pracy uważa się również nieszczęśliwe zdarzenia, które wydarzyły się podczas szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony czy zadań zleconych przez działające w zakładzie pracy organizacje związkowe.

Definicją wypadku przy pracy objętych jest także szereg innych nagłych zdarzeń, nie tylko z udziałem pracowników, ale też z objętych ubezpieczeniem wypadkowym sportowców, posłów i senatorów, stypendystów, członków spółdzielni rolniczych, duszpasterzy czy stażystów.

Jakie zdarzenia kwalifikują się na wypadek przy pracy?

Jak wspomniano wcześniej, do wypadków przy pracy należą takie zdarzenia jak śmierć i uraz, czyli uszkodzenie tkanek lub narządów ciała. Określenie uszkodzenia ciała jest pojęciem bardzo szerokim. W kwestii ustalania świadczeń powypadkowych brane są pod uwagę takie uszkodzenia ciała, które wpływają na zdolność do pracy poprzez ograniczenie funkcjonowania narządu. Z tego wynika, że drobne otarcia i sińce nie będą się kwalifikowały do uzyskania odszkodowań, gdyż nie następuje tu znaczący uszczerbek na zdrowiu dla całego organizmu.

Wśród wypadków przy pracy wyróżnić można wypadki zbiorowe w sytuacji, kiedy dotyczą przynajmniej dwóch osób oraz wypadki śmiertelne, których skutkiem była śmierć pracownika w ciągu sześciu miesięcy od zaistniałego zdarzenia.

 

Istotne jest, że uraz będący wypadkiem przy pracy, nie musi przynosić skutku jedynie w postaci zmian anatomicznych. Następstwem wypadku może być także rozstrój zdrowia czy poważne zmiany psychiczne, będące także rozpatrywane jako wypadek przy pracy.

Stwierdzenie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu skutkuje przyznaniem ubezpieczonemu świadczeń wypadkowych.